Čistota města

Hana Skácalová

Snad každý člověk má potřebu příjemného a čistého okolí, životního prostoru, domova, a je jedno, zda je bohatý nebo chudý. Doma uklízíme, malujeme, pereme, větráme, pečujeme o své zahrádky, balkony, pěstujeme květiny v bytě, vyhledáváme co nejčistší vodu, ať už na pití, vaření nebo i na koupání. Máme to v sobě zakódováno. A jako se každý staráme o svůj vlastní domov, tak i my považujeme péči o čistotu našeho města za prvořadý úkol.

Hana Skácalová – garant oblasti Čistota města

Co se povedlo

 • Čistá Bečva - zapojili jsme se do projektu Čistá řeka Bečva I, který byl úspěšně realizován. Zrekonstruovali jsme kanalizační síť ve městě a odkanalizovali místní částí. Projekt nemalou měrou přispěl k zlepšení kvality povrchových vod Pobečví a umožnil také občanům města připojit se na městskou kanalizační síť. Pokračujeme v projektu Čistá řeka Bečva II.
 • Kvalita ovzduší - ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem byla zřízena nová stanice pro měření polyaromatických uhlovodíků v ovzduší. Tato odběrová stanice bude následně doplněna o automatizovaný monitoring polétavého prachu a těkavých organických látek (benzenu). Měření v delším časovém období nám pak poskytne objektivnější obraz o stavu a kvalitě ovzduší ve městě.
 • Zdravé město - jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR jsme v roce 2010 postoupili v rámci místní Agendy 21 z kategorie D – začátečníci do pokročilé kategorie C, která se zaměřuje na aktivity spojené s plánováním s veřejností. Příklad akcí pro občany v rámci tohoto projektu: Fórum Zdravého města, Den Země, Den zdraví, Malá olympiáda školek, Generace spolu, program pro seniory Šedesát a víc neznamená nic, Poradna správné výživy, ADRA Klub zdraví, Restaurace přátelská k rodině, Květinový jarmark. Byly zpracovány Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí (2011), Analýza bezbariérovosti ve Valašském Meziříčí (2012), Analýza zdraví a životního stylu mládeže ve Valašském Meziříčí (2013).
 • Čistota ve městě - zapojili jsme do úklidu města téměř 30 osob v rámci veřejně prospěšných prací. Jejich práce je vidět nejen v ulicích města, ale také ve školních zahradách, na dětském dopravním hřišti, v parcích, při úklidech po větších investicích. Činnost Technických služeb, příspěvkové organizace města byla rozšířena o správce zámeckého parku Kinských, dětského hřiště na Vodní ulici a k tomu přibude i nové workoutové hřiště tamtéž.
 • Zeleň – byly revitalizovány parky – Botanika, zámecký park Kinských, zeleň a rybník v bývalých kasárnách, byla prováděna obnova výsadby zeleně ve městě, přibyla i nová
 • Odpadové hospodářství – rozšířili jsme systém třídění odpadu, zvýšili jsme četnost svozu odpadu, bez dopadu na cenu
 • Sídliště – ať už s dotacemi nebo bez nich, rekonstruovali jsme chodníky, nahradili neestetická odpadová hnízda novými polozapuštěnými velkoobjemovými nádobami na odpad, zbudovali jsme nová dětská hřiště, obnovili a upravili zeleň.

Co chceme

 • Budeme pokračovat v projektu Čistá řeka Bečva II (místní část Podlesí, Hrachovec – Vichury, Štěpánov, Vodní ulice)
 • Zrevitalizujeme další sídliště – Pod Oborou, Křižnou, dokončíme Vyhlídku a připravíme revitalizaci menších celků (Podlesí, Hrachovec, ul. Tolstého, Vsetínská)
 • Udržíme systém centrálního zásobování teplem a budeme usilovat o jeho rozšíření. Jakožto nejefektivnějšího a nejekologičtějšího systému vytápění.
 • Průběžně budeme sledovat a zveřejňovat měření kvality ovzduší, zavedeme kontinuální měření
 • Pomůžeme občanům s dotačním programem Zelená úsporám.
 • Snížíme energetickou náročnost budov města a půjdeme tak příkladem občanům
 • Budeme věnovat i nadále intenzívní péči městské zeleni, zrevitalizujeme nábřeží Bečvy – park pod zámkem
 • Provedeme osadbu nevyužité plochy na Masarykově ulici. S ohledem na patovou situaci v jednání s vlastníkem části pozemků (firma CTP, s.r.o.), provizorně vyřešíme tuto plochu jakožto odpočinkovou, s kultivovanou zelení

"Máme zelené město"

Všimli jste si, že Valašské Meziříčí je z ptačí perspektivy skutečně zelené město? Podívejte se na webové stránky města, kde jsou umístěny letecké snímky.