Rozumné hospodaření

Dobré hospodaření Města Valašské Meziříčí je jednou z hlavních priorit, které naše strana má. Udržet provozní výdaje na rozumné úrovni, realizovat investice, které do budoucna dramaticky nezatíží rozpočty města, ale spíše naopak (úspory energie), zodpovědně přistupovat k zadlužení – prokázali jsme už, že to zvládáme.

I když za poslední čtyři roky prošlo Město Valašské Meziříčí obdobím velkých změn, které logicky měly dopad na jeho hospodaření, přičemž v předchozích čtyřech letech protékalo každoročně průměrně zhruba půl miliardy korun, je hospodaření z dlouhodobého hlediska vyrovnané. Za předchozí čtyři roky je průměr ročního přebytku hospodaření 18,4 miliónů korun ročně. Při srovnání se státním rozpočtem lze říci, že Valašské Meziříčí má zdravé finance.

Mojmír Krátký - garant oblasti Rozumné hospodaření

Co se povedlo:

 • Tento graf hovoří za vše. I při všech dramatických změnách, finančních krizích, legislativních zásazích státu se podařilo udržet v minulých čtyřech letech hospodaření města v plusových číslech (s výjimkou roku 2011, a to jen díky opožděné dotaci ze Státního fondu životního prostředí)
 • Správným nastavením rozpočtu jsme dokázali v průměru ročně věnovat cca 94 miliónů korun do investic, což je viditelné zejména na nových chodnících či cyklostezkách, rekonstruovaných školách či školkách, domu sociální péče v bývalé plicní léčebně, revitalizovaných sídlištích a opravených komunikacích
 • Dokázali jsme získat za období let 2010 – 2013 celkem 113 milionů investiční dotací, 19 milionů neinvestičních dotací a dalších téměř 39 milionů je zesmluvněno na rok 2014. A intenzívně pracujeme na dalších.
 • Ustáli jsme také oddělení dvou místní částí Krhové a Poličné. Provedli jsme finanční vypořádání s obcemi dohodou a dle posledních výsledků hospodaření se ukazuje, že tento akt měl na město finančně neutrální dopad.
 • Pracovali jsme také na optimalizačních opatřeních v rámci finančního řízení a daní. Zavedli jsme jednotný systém řízení ekonomických operací v rámci ERP (Enterprise Resource Planning). Výsledkem zavedení tohoto systému je to, že drtivá část ekonomických dokumentů města obíhá elektronicky a došlo tím ke zvýšení efektivity veřejnosprávních činností na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí.  
 • Věnovali jsme se intenzívnímu a důslednému řízení obchodních korporací, které město vlastní. Díky tomu mohla být snížena roční provozní dotace společnosti ST SERVIS z původní výše 9,7 miliónů korun (v roce 2009) na 6,5 miliónů korun (v roce 2013).
 • V roce 2013 Město provedlo přefinancování svých úvěrů do jediného úvěrového nástroje (konsolidaci), kdy tímto krokem došlo k zlevnění úroků, což se dá vyjádřit přibližně částkou 700 tisíc korun
 • Zřídili jsme Fond obnovy majetku města, a do dalšího volebního období zde zanecháváme cca 10 milionů korun
 • Prosadili a realizovali jsme prodej nemovitého majetku, který město nebylo schopno samo rekonstruovat – Křižná 250. Dnes vidíme, že naše rozhodnutí bylo správné. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a přispívá tak ke zvýšení kulturnosti prostředí.  

CO CHCEME:

 • Chceme pokračovat v započatém trendu správy veřejných financí. Rozumně a zodpovědně.
 • I nadále budeme poctivě přistupovat k tvorbě rozpočtového výhledu a rozpočtů na další léta, s ohledem na investiční potřeby města
 • Zpracujeme plán hlavních investic města vždy na období minimálně dvou let, tak, aby byla zajištěna jejich kvalitní příprava
 • Dále budeme prosazovat efektivní nakládání s majetkem města a smysluplné využití městských budov
 • Přispějeme každoročně na Fond obnovy majetku a vytvoříme dostatečnou rezervu na větší rekonstrukce. Čerpání Fondu pak uvolníme až v roce 2017.
 • Dle potřeby a možností se zapojíme do dotačních programů

 

"Zodpovědně a rozumně"

Věděli jste, že jsme za období let 2010-2014 dokázali získat více než 170 milionů korun dotací, a to jak investičních, tak neinvestičních? To už je velká pomoc rozpočtu města.

Všimli jste si, že na stránkách města najdete rozklikávací rozpočet, ve kterém si může každý najít podrobné informace o průběžném hospodaření města?